Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie z Klientem, po przeprowadzeniu dokładnej analizy sprawy. Na wysokość wynagrodzenia składa się złożoność, stopień skomplikowania sprawy oraz nakład pracy niezbędny dla skutecznej realizacji sprawy.

W zależności od typu problemu proponujemy następujące formy wynagrodzenia:

system godzinowy

Forma ta stosowana jest w przypadku, gdy nie ma możliwości określenia z góry czasu i zakresu prac niezbędnych do zrealizowania powierzonej sprawy. Wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu poświęconego na wykonanie zleconej sprawy i stanowi iloczyn przepracowanych godzin i kwoty ustalonej wspólnie i indywidualnie z Klientem.

system ryczałtowy

Oznacza stałą kwotę miesięcznego wynagrodzenia, płatną za określoną z góry liczbę godzin pracy kancelarii, ustaloną indywidualnie z Klientem. Stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, spółek i innych podmiotów gospodarczych. Wynagrodzenie obejmuje kompleksową obsługę prawną danego podmiotu, sporządzanie umów, pism procesowych, opinii prawnych, udzielanie porad prawnych oraz reprezentację Klienta przed sądami i organami administracji publicznej.

system mieszany

Zawiera w sobie elementy systemu godzinowego i ryczałtowego. Stawką godzinową rozliczany jest czas pracy kancelarii przekraczający ustalony z Klientem limit prac w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

system success fee

Obejmuje wynagrodzenie podstawowe w niskiej kwocie oraz dodatkowe honorarium, zależne od pozytywnego wyniku sprawy.