windykacja

Skuteczność i szybkość to najważniejsze zasady, którymi kierujemy się przy dochodzeniu roszczeń finansowych powstałych w obrocie gospodarczym. Gwarantujemy wykorzystanie wszelkich legalnych metod postępowania adekwatnych do specyfiki sprawy i postawy dłużnika. Realizując stałe lub jednorazowe zlecenia windykacyjne dbamy, aby profesjonalizm i rzetelność podejmowanych w imieniu naszych Klientów czynności przyczyniły się do podtrzymania pozytywnych relacji z ich obecnymi i potencjalnymi kontrahentami.
Samo uzyskanie tytułów wykonawczych, nawet mimo sprawnej obsługi nie gwarantuje odzyskania należności Klientów dlatego też, badając rynek, wybraliśmy najbardziej efektywnych Komorników Sądowych prowadzących postępowania egzekucyjne na terenie całego kraju. Ta stała współpraca z wybranymi Komornikami daje naszym Klientom rękojmię należytego zabezpieczenia ich interesów.

Przedsądowe postępowanie polubowne

Negocjacje zakończone dobrowolnym uregulowaniem należności są zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika najkorzystniejszym wariantem egzekwowania roszczeń. Pozwalają uniknąć dodatkowych kosztów związanych z kolejnymi, w pełni formalnymi krokami zmierzającymi do spłaty wierzytelności. W ramach tego etapu postępowania proponujemy:

 • gromadzenie informacji o dłużniku;
 • określanie przyczyn opóźnień w regulowaniu zobowiązań;
 • wysyłanie wezwań do zapłaty i ponagleń;
 • telewindykację z wykorzystaniem mechanizmów psychologicznego wpływu na dłużnika;
 • określanie terminu definitywnego uregulowania należności.

Postępowanie sądowe

Jeżeli dłużnik nie uregulował zobowiązania, podejmujemy czynności służące uzyskaniu tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty/wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności). Zgromadzony wcześniej materiał dowodowy umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu. Na tym etapie przejmujemy organizację całego procesu i minimalizujemy zaangażowanie Klienta. W ramach tego etapu proponujemy:

 • przygotowanie dokumentów sądowych pod względem formalnoprawnym;
 • wniesienie pozwu (w trybie upominawczym, elektronicznym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym – EPU, zwykłym);
 • nadzorowanie przebiegu postępowania sądowego;
 • uzyskanie tytułu wykonawczego (nakazu zapłaty/wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności).

Przedegzekucyjne postępowanie polubowne

Ponieważ wartość wierzytelności wzrosła już o koszty o sądowe, ponownie negocjujemy z dłużnikiem warunki dobrowolnej spłaty zadłużenia. Na tym etapie argumentem dla wprawnego negocatora będzie posiadanie tytułu wykonawczego i informacja o możliwości zwiększenia obciążeń finansowych dłużnika. W ramach tego etapu postępowania proponujemy:
skierowanie do sądu wniosku o zabezpieczenie roszczenia (możliwe również wcześniej, tuż po wydaniu nakazu zapłaty/wyroku);
zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika;
stałe mobilizowanie dłużnika do zapłaty;
monitorowanie zapłaty należności.

Pomoc egzekucyjna
Jeżeli należność nie została uregulowana, kierujemy do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji. Znajomość najczęstszych taktyk przyjmowanych przez nieuczciwych dłużników pozwala znacząco ułatwić przebieg postępowania. W ramach tego etapu proponujemy:

 • sprawdzenie zdolności egzekucyjnej dłużnika, w tym ustalenie kont bankowych i określenie składników majątku, które powinny zostać zajęte;
 • uniemożliwienie dłużnikowi wyzbycia się majątku;
 • nadzór nad skutecznością działań komornika;
 • wyegzekwowanie należności.

Usługi prewindykacyjne i wspomagające zarządzanie wierzytelnościami

Dzięki właściwym działaniom można uniknąć powstania wielu kłopotliwych należności, a jeśli już zaistnieją – znacząco skrócić czas ich spływu i zoptymalizować koszty procesu zarządzania zobowiązaniami. Oferujemy Państwu następujące usługi prewindykacyjne i wspierające dochodzenie roszczeń:

 • doradztwo w zakresie efektywnego zabezpieczenia interesu klienta za pomocą odpowiednich postanowień umownych;
 • pomoc w negocjacjach z przyszłymi kontrahentami w celu wyeliminowania ryzyka błędów wynikających z niekorzystnego przebiegu rozmów;
 • monitoring płatności – prewencyjny nadzór nad regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów, w tym przypominanie o zbliżającym się terminie płatności, a po jego bezskutecznym upływie – wystawianie i wysyłanie wezwań do zapłaty; analiza struktury należności,
 • oradztwo w zakresie obsługi zadłużenia i podatkowych aspektów windykacji.

Windykacja na koszt dłużnika

Jeżeli Państwa wierzytelność spełnia następujące warunki:

 1. wierzytelność dotyczy przedsiębiorców,
 2. przedmiotem umowy jest transakcja handlowa,
 3. oraz data wymagalności wierzytelności przypada po dniu 27 kwietnia 2013 r.

to na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzyciel może domagać się zwrotu kosztów windykacji w całości od dłużnika.

Egzekwowaniem należności zajmują się prawnicy posiadający doświadczenie w zakresie windykacji. Dzięki ich umiejętnościom perswazyjnym i negocjacyjnym, a także znajomości najczęstszych taktyk przyjmowanych przez nieuczciwych dłużników, wszystkie etapy danej sprawy obsługiwane są przez tę samą osobę, co umożliwia maksymalizację efektywności procesu windykacyjnego.