Świadczymy kompleksową obsługę prawną Klientów Indywidualnych (osób fizycznych) oraz podmiotów gospodarczych. Usługi świadczone są na podstawie jednorazowego zlecenia, jak również na podstawie umowy o stałą współpracę.

Udzielana przez nas pomoc prawna obejmuje następujące dziedziny prawa:

Prawo cywilne

 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • pomoc prawna i doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych ze spadkobraniem, prowadzenie spraw spadkowych
 • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego
 • przedsądowa i sądowa windykacja należności
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
 • reprezentacja procesowa w trakcie postępowań o charakterze cywilnym
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, prawa zobowiązań, prawa upadłościowego, a także prawa celnego, przewozowego i ubezpieczeniowego

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód, alimenty, separację, podział majątku wspólnego
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi
 • ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych regulacji składających się na wewnętrzne prawo pracy
 • opracowywanie i opiniowanie umów o pracę
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracowników i pracodawców
 • dochodzenie odszkodowań i roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, przywrócenie do pracy, nieprawidłowo naliczonych nadgodzin, itp.
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z prawem pracy
 • doradztwo w trakcie zakładania i przekształcania firmy

Prawo administracyjne

 • obsługa przedsiębiorców w zakresie prawa administracyjnego
 • pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych
 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przez sądami administracyjnymi
 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

Prawo gospodarcze i handlowe

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym opracowanie statutów, umów, dokumentów zgromadzeń wspólników
 • opracowywanie opinii prawnych
 • kompleksowe doradztwo prawne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z działalnością podmiotów gospodarczych
 • rejestracja spółek prawa handlowego
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych, a także uczestnictwo w negocjacjach handlowych
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, itp.
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek
 • doradztwo w zakresie wyboru właściwej formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej danego rodzaju wraz z uwzględnieniem korzyści podatkowych
 • analiza skutków prawnych oraz podatkowych bieżących lub planowanych inwestycji i transakcji gospodarczych
 • kompleksowa obsługa prawna fuzji, podziałów, przekształceń i prywatyzacji spółek

Prawo zamówień publicznych

 • doradztwo przy sporządzaniu ofert, w tym analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem jej zapisów mogących mieć wpływ na ocenę ofert wykonawcy, naruszenie zasad uczciwej konkurencji, wykluczenia oferentów
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z przystąpieniem Klienta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • pomoc prawna przy ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzanie protestów na postanowienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • sporządzanie protestów, odwołań, skarg do sądu, w tym udział w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego